1. No Smoking

  No Smoking

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 2. The Big Wheel

  The Big Wheel

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 3. Building’s Reflection

  Building’s Reflection

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 4. Southwest Takeoff 

  Southwest Takeoff 

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 5. Train Platform

  Train Platform

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 6. The Tarmac 

  The Tarmac 

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 7. A Hollywood Hill

  A Hollywood Hill

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 8. The Power Lines

  The Power Lines

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 9. Grainy Sunset

  Grainy Sunset

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 10. Downtown Las Vegas

  Downtown Las Vegas

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 11. Miller Time

  Miller Time

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 12. Nighttime Fountain

  Nighttime Fountain

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 13. Consume. #iPhone6

  Consume. #iPhone6

 14. Desert Town Viewed from Above

  Desert Town Viewed from Above

  (Source: therangefinderdiaries.com)

 15. Skatepark

  Skatepark

  (Source: therangefinderdiaries.com)